WYBIERZ JĘZYK:

Zakład Ekologii Krajobrazu

Zakład Ekologii Krajobrazu powstał 1. września 2012 roku. Działalność Zakładu związana jest z realizowaniem badań naukowych w dziedzinie ekologii krajobrazu oraz kształtowania środowiska przyrodniczego, a także prowadzeniem zajęć dydaktycznych z tego zakresu. Wśród wiodących tematów badawczych wymienić należy rekonstrukcję zmian krajobrazowych Wielkopolski w okresie nowożytnym oraz analizę struktury i funkcjonowania układów przyrodniczych w różnych obszarach problemowych, w tym głównie na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo oraz w miastach. Równie ważnym problemem jest diagnozowanie stanu środowiska, ocena jego podatności na degradację oraz metodyka kartowania sozologicznego. Należy podkreślić, że w pracach tych wykorzystywane są zaawansowane techniki badawcze (GIS/SIP).

Silnie reprezentowane są zagadnienia planowania krajobrazowego. Badania te nawiązują do wcześniejszych osiągnięć przedstawicieli poznańskiego ośrodka naukowego. Mają one zarówno aspekt naukowy, jak i duże znaczenie aplikacyjne. W tym nurcie badawczym realizowana jest problematyka teorii i metodologii ocen środowiskowych oraz prognozowania krajobrazowego z uwzględnieniem ich szczególnej roli w planowaniu przestrzennym i strategicznym. Prowadzone są również prace dotyczące zasad i kierunków gospodarowania na terenach cennych przyrodniczo oraz przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji.